logo

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

logo

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Gebiedsbrede opgaven

Ons landschap en onze (cultuur)historie vormen de basis van onze gemeente. We willen deze kwaliteiten behouden, benutten en versterken bij nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie 1
Uniek Ooststellingwerf
 • Erfgoed behouden en zoeken naar toekomstbestendige invulling
 • We zijn zorgvuldig met onze (landschaps)historie: bovengronds en ondergronds
 • Inzetten op de afwisseling van natuur & cultuur(grond)
 • Eigenheid en verbondenheid, ook in de taal
 • Verschil mag en moet er zijn!
 • Beleven en laten beleven: attracties, routes, recreatie en toerisme

Regisseren

 • Ontwikkelingen in de randen van de kernen en in het landelijk gebied zijn altijd goed landschappelijk ingepast.

Faciliteren

 • We geven ruimte voor de herinvulling van erfgoed als dat ten dienste staat van het behoud ervan (behoud door gebruik).
ambitie1_icon.jpg
logo

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Gebiedsbrede opgaven

We willen dat iedereen een leven lang kan wonen in een gezond, veilig en schoon Ooststellingwerf.

Ambitie 2
Vitaal Ooststellingwerf
 • Passende woningen en voldoende woningen in alle kernen, ook de kleine! Ruimte geven aan lokaal initiatief
 • Leefbaar = reuring en gemeenschapszin, samenredzaamheid, eigen regie voor de dorpen
 • Plek voor ontmoeting behouden
 • Zorg op maat: zorgvoorzieningen altijd in de centrumdorpen, pilots indicatievrije zorg in de buurt
 • Scholen: basisonderwijs en voortgezet onderwijs behouden; gezond, groen, rookvrij
 • Sporten en bewegen moet ‘vanzelfsprekend’ worden: liever de fiets dan de auto
 • Inclusie: iedereen moet meedoen

Reguleren

 • Wij vinden een gezonde inrichting van de leefomgeving van grote waarde. Daarom moet de milieukwaliteit goed zijn. Lucht, bodem en geluid mogen geen schadelijke invloed hebben en nieuwe initiatieven mogen geen negatieve effecten hebben op onze milieukwaliteit.

Regisseren

 • Bij ontwerp en (her)inrichting van dorpen, pleinen, parken, buitengebied hebben we aandacht voor de mogelijkheden om bewegen te stimuleren, bijvoorbeeld door de aanleg van ‘ommetjes’. Bij grote ruimtelijke opgaven nemen we dit ook als onderdeel van het programma van eisen mee.
 • Wij zetten in op veilige en gezonde school- en sportomgeving. Hier hebben we specifiek aandacht voor bij de inrichting van ons openbaar gebied. Daarnaast gaan we heel zorgvuldig kijken naar de nieuwvestiging van fastfoodketens en cafetaria in de directe nabijheid van scholen.
 • We zorgen dat elk dorp een plek voor ontmoeting houdt.
 • We laten een woningmarktonderzoek uitvoeren en maken een Woon(zorg)visie waarin we onze visie en aanpak rond woningbouw in de gemeente vastleggen. Vooruitlopend daarop geven we alvast gebiedsgericht ruimte voor nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied, maar alleen als er sprake is van functieverandering of als herbouw op eerder bebouwde locaties (sloop-nieuwbouw).

Stimuleren

 • Iedereen moet mee (kunnen) doen. Bij ingrepen in openbaar gebied vragen en hebben we altijd aandacht voor toegankelijkheid voor fysiek beperkten.
ambitie1_icon.jpg (copy)
logo

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Gebiedsbrede opgaven

We bieden ruimte aan ondernemers om zich te ontwikkelen binnen de maat, schaal en kwaliteiten van Ooststellingwerf.

Ambitie 3
Bruisend Ooststellingwerf
 • Oog voor de menselijke maat: Ooststellingwerf is een plattelandsgemeente zonder stedelijke allures en ambities.
 • Faciliteren het ondernemerschap in de brede zin;
 • Oosterwolde moet regionaal koopcentrum blijven
 • Ondernemers: partners in samenwerking gebieds-/dorpsontwikkeling
 • Ondernemen in landelijk gebied vraagt maatwerk
 • Ruimte voor de recreatie: toekomstbestendige kwaliteitsslag

Regisseren

 • Bij grote(re) transformaties zoeken we de samenwerking met ondernemers en organisaties, of dat nu in het landelijk gebied is of in de kernen.
 • Het landelijk gebied staat aan de vooravond van grote veranderingen. De toekomst van het landelijk gebied vraagt maatwerk. Wij zetten in op een multifunctioneel landelijk gebied. Wij vinden het van belang dat onze boeren en (recreatie)ondernemers in het landelijk gebied een duurzame toekomst tegemoet gaan. Maar dat is niet het enige. We vinden het belangrijk dat ondernemers meer circulair worden, meer aandacht geven aan lokaal produceren en verkopen. En we willen dat de inrichting van het landelijk gebied ruimte geeft aan meer biodiversiteit, ingespeeld is op klimaatverandering en dat de zo kenmerkende en aantrekkelijke afwisseling in het gebied nog beter beleefbaar wordt voor onze inwoners en recreanten. Daarom vragen we van ontwikkelingen in het landelijk gebied dat ze meer dan één doel dienen. Bijvoorbeeld dat de uitbreiding van een camping gepaard gaat met ruimte voor waterberging of de aanleg van een bijenlint. Of dat de bouw van een nieuwe stal gepaard gaat met verduurzaming van het agrarische bedrijf.
 • We onderzoeken de behoefte voor de uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente.
 • We maken een plan voor camperplekken en airbnb-overnachtingsmogelijkheden in onze gemeente. We zoeken daarbij een goede balans tussen het bewaken van onze landschappelijke kwaliteiten, de leefomgeving van onze inwoners en de groeimogelijkheden van de toeristische sector.  Spreiding van toerisme in tijd (seizoensverlenging) en ruimte is een van de uitgangspunten.

Faciliteren

 • Andersoortige bedrijvigheid kan een nieuwe invulling zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing, mits er een duidelijke verbinding is met bestaande functies in het landelijk gebied.
ambitie1_icon.jpg (copy)
logo

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Gebiedsbrede opgaven

Wij zijn een plattelandsgemeente in het hart van het Noorden, goed digitaal ontsloten en met comfortabele verbindingen naar de grote kernen en tussen onze dorpen onderling.

Ambitie 4
Bereikbaar Ooststellingwerf
 • Goede en snelle busverbindingen naar Wolvega, Drachten en Assen zijn een must
 • Zorg voor logische hubs: comfortabele plekken waar de inwoners van de kleinere dorpen kunnen instappen in die goede busverbinding
 • Lelylijn biedt kansen
 • Digitale bereikbaarheid moet op orde en is kans voor vestiging van nieuwe inwoners nu wonen en werken niet meer altijd in elkaars nabijheid hoeven te zijn
 • Fiets- en wandelverbindingen veilig en op orde

Regisseren

 • We gaan het onderhoud van onze fietspaden intensiveren, omdat we willen dat de fiets een goed alternatief is voor de auto en bovendien het fietsnetwerk van groot belang  is om onze gemeente te ontdekken en te beleven.
 • We houden ons wandelknooppuntennetwerk up-to-date.

Stimuleren

 • We willen de impact van mobiliteit op het klimaat beperken. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om de bushaltes langs de hoofdbusroutes (Oosterwolde – Wolvega/Drachten/Assen) op te waarderen tot hubs met comfortabele overstap van de (elektrische) fiets op de bus onder andere door goede wachtruimtes en goede stallings- en oplaadmogelijkheden voor e-bikes.

Faciliteren

 • We zetten ons in voor het optimaliseren van de digitale bereikbaarheid, waar dat nu nog niet voor elkaar is.
ambitie1_icon.jpg (copy)
logo

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Gebiedsbrede opgaven

We zetten ons actief in om het verschil te maken in het verduurzamen van onze gemeente. We zien het als een belangrijke taak om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties en hebben de ambitie om CO2-neutraal te zijn.

Ambitie 5
Toekomstbestendig Ooststellingwerf
 • Naar een energieneutrale  gemeente, volgen Klimaatakkoord en aansluiten bij de RES Fryslân
 • Samen met de inwoners: tempo, wat en waar en hoe (inpassing)
 • Ruimte voor kleine windturbines en begin waar de (lokale) energie en kansen zitten
 • Inwoners moeten meedenken en meeprofiteren
 • Aandacht voor biodiversiteit
 • Energie-opgave vraagt uitwerking in een gemeentelijk programma duurzaamheid
 • Klimaatopgave integraal onderdeel bij herinrichting openbaar gebied (droogte en neerslag)

Reguleren

 • We ontwikkelen een warmtetransitievisie waarin onze aanpak voor het duurzaam verwarmen van de gebouwen in onze gemeente wordt verwoord.

Regisseren

 • We werken onze afspraken die we maken in de RES-regio Fryslân uit in een eigen gemeentelijk programma Duurzaam Ooststellingwerf. Daarbij betrekken we nadrukkelijk onze inwoners om mee te denken over vormen van duurzame energie en randvoorwaarden rond locatie, inpassing en participatie en eigenaarschap.
 • We kiezen daarom nu voor een pas op de plaats voor zonnevelden in het landelijk gebied  totdat we ons gemeentelijk programma duurzame energie hebben ontwikkeld en vastgesteld.
 • We zorgen dat bij elke herinrichting van het openbaar gebied rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie door zoveel mogelijk groen aan te leggen waar mogelijk en ruimte op te nemen voor waterberging, -infiltratie en –afvoer.
 • We willen een biodiversiteitsplan opstellen waarin het bevorderen van de biodiversiteit leidend principe is en waarin de verbinding wordt gelegd met initiatieven van inwoners en ondernemers ten gunste van de biodiversiteit.

Stimuleren

 • We blijven ons inzetten op het bieden van ruimte voor kleine windturbines als mogelijkheid voor de opwekking van duurzame energie ook op andere dan agrarische erven in het landelijk gebied als dat past bij de duurzaamheidsambities van een energiecollectief of eigenaar, de beoogde opbrengst ook in verhouding staat tot het huidige verbruik en op draagvlak kan rekenen van de omgeving.
 • We onderzoeken de kansen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en bos.

Faciliteren

 • We ondersteunen lokale initiatieven rond verduurzaming. Lokaal = lokale energiecoöperatie, opbrengsten komen ten goede aan lokale gemeenschap en passend bij en na raadpleging van dorp en omwonenden. Daarbij blijven we bij de netbeheerders aandacht vragen voor het vergroten van de netcapaciteit en het participeren in de ontwikkeling van slimme lokale energienetwerken in Ooststellingwerf.
 • We bieden ruimte aan nieuwe vormen van hernieuwbare energie (naast wind- en zonne-energie) als die kansrijk lijken en een bijdrage kunnen leveren aan onze eigen doelstelling; 
 • We staan open voor een andere inrichting en invulling van de beekdalen tot een robuust watersysteem waar ruimte is voor waterberging, tegengaan van veenoxidatie en vergroten van de biodiversiteit. Dat vraagt wel een integrale aanpak en samenwerking tussen natuurorganisaties, waterschap en agrariërs.
ambitie1_icon.jpg (copy)
logo

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

logo

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Ambitie 1
Uniek Ooststellingwerf

Ons landschap en onze (cultuur)historie vormen de basis van onze gemeente. We willen deze kwaliteiten behouden, benutten en versterken bij nieuwe ontwikkelingen.

 • Erfgoed behouden en zoeken naar toekomstbestendige invulling
 • We zijn zorgvuldig met onze (landschaps)historie: bovengronds en ondergronds
 • Inzetten op de afwisseling van natuur & cultuur(grond)
 • Eigenheid en verbondenheid, ook in de taal
 • Verschil mag en moet er zijn!
 • Beleven en laten beleven: attracties, routes, recreatie en toerisme
Gebiedsbrede opgaven

Regisseren

 • Ontwikkelingen in de randen van de kernen en in het landelijk gebied zijn altijd goed landschappelijk ingepast.

Faciliteren

 • We geven ruimte voor de herinvulling van erfgoed als dat ten dienste staat van het behoud ervan (behoud door gebruik).
logo

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Ambitie 2
Vitaal Ooststellingwerf

We willen dat iedereen een leven lang kan wonen in een gezond, veilig en schoon Ooststellingwerf.

 • Passende woningen en voldoende woningen in alle kernen, ook de kleine! Ruimte geven aan lokaal initiatief
 • Leefbaar = reuring en gemeenschapszin, samenredzaamheid, eigen regie voor de dorpen
 • Plek voor ontmoeting behouden
 • Zorg op maat: zorgvoorzieningen altijd in de centrumdorpen, pilots indicatievrije zorg in de buurt
 • Scholen: basisonderwijs en voortgezet onderwijs behouden; gezond, groen, rookvrij
 • Sporten en bewegen moet ‘vanzelfsprekend’ worden: liever de fiets dan de auto
 • Inclusie: iedereen moet meedoen
Gebiedsbrede opgaven

Reguleren

 • Wij vinden een gezonde inrichting van de leefomgeving van grote waarde. Daarom moet de milieukwaliteit goed zijn. Lucht, bodem en geluid mogen geen schadelijke invloed hebben en nieuwe initiatieven mogen geen negatieve effecten hebben op onze milieukwaliteit.

Regisseren

 • Bij ontwerp en (her)inrichting van dorpen, pleinen, parken, buitengebied hebben we aandacht voor de mogelijkheden om bewegen te stimuleren, bijvoorbeeld door de aanleg van ‘ommetjes’. Bij grote ruimtelijke opgaven nemen we dit ook als onderdeel van het programma van eisen mee.
 • Wij zetten in op veilige en gezonde school- en sportomgeving. Hier hebben we specifiek aandacht voor bij de inrichting van ons openbaar gebied. Daarnaast gaan we heel zorgvuldig kijken naar de nieuwvestiging van fastfoodketens en cafetaria in de directe nabijheid van scholen.
 • We zorgen dat elk dorp een plek voor ontmoeting houdt.
 • We laten een woningmarktonderzoek uitvoeren en maken een Woon(zorg)visie waarin we onze visie en aanpak rond woningbouw in de gemeente vastleggen. Vooruitlopend daarop geven we alvast gebiedsgericht ruimte voor nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied, maar alleen als er sprake is van functieverandering of als herbouw op eerder bebouwde locaties (sloop-nieuwbouw).

Stimuleren

 • Iedereen moet mee (kunnen) doen. Bij ingrepen in openbaar gebied vragen en hebben we altijd aandacht voor toegankelijkheid voor fysiek beperkten.
logo

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Ambitie 3
Bruisend Ooststellingwerf

We bieden ruimte aan ondernemers om zich te ontwikkelen binnen de maat, schaal en kwaliteiten van Ooststellingwerf.

 • Oog voor de menselijke maat: Ooststellingwerf is een plattelandsgemeente zonder stedelijke allures en ambities.
 • Faciliteren het ondernemerschap in de brede zin;
 • Oosterwolde moet regionaal koopcentrum blijven
 • Ondernemers: partners in samenwerking gebieds-/dorpsontwikkeling
 • Ondernemen in landelijk gebied vraagt maatwerk
 • Ruimte voor de recreatie: toekomstbestendige kwaliteitsslag
Gebiedsbrede opgaven

Regisseren

 • Bij grote(re) transformaties zoeken we de samenwerking met ondernemers en organisaties, of dat nu in het landelijk gebied is of in de kernen.
 • Het landelijk gebied staat aan de vooravond van grote veranderingen. De toekomst van het landelijk gebied vraagt maatwerk. Wij zetten in op een multifunctioneel landelijk gebied. Wij vinden het van belang dat onze boeren en (recreatie)ondernemers in het landelijk gebied een duurzame toekomst tegemoet gaan. Maar dat is niet het enige. We vinden het belangrijk dat ondernemers meer circulair worden, meer aandacht geven aan lokaal produceren en verkopen. En we willen dat de inrichting van het landelijk gebied ruimte geeft aan meer biodiversiteit, ingespeeld is op klimaatverandering en dat de zo kenmerkende en aantrekkelijke afwisseling in het gebied nog beter beleefbaar wordt voor onze inwoners en recreanten. Daarom vragen we van ontwikkelingen in het landelijk gebied dat ze meer dan één doel dienen. Bijvoorbeeld dat de uitbreiding van een camping gepaard gaat met ruimte voor waterberging of de aanleg van een bijenlint. Of dat de bouw van een nieuwe stal gepaard gaat met verduurzaming van het agrarische bedrijf.
 • We onderzoeken de behoefte voor de uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente.
 • We maken een plan voor camperplekken en airbnb-overnachtingsmogelijkheden in onze gemeente. We zoeken daarbij een goede balans tussen het bewaken van onze landschappelijke kwaliteiten, de leefomgeving van onze inwoners en de groeimogelijkheden van de toeristische sector.  Spreiding van toerisme in tijd (seizoensverlenging) en ruimte is een van de uitgangspunten.

Faciliteren

 • Andersoortige bedrijvigheid kan een nieuwe invulling zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing, mits er een duidelijke verbinding is met bestaande functies in het landelijk gebied.
logo

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Ambitie 4
Bereikbaar Ooststellingwerf

Wij zijn een plattelandsgemeente in het hart van het Noorden, goed digitaal ontsloten en met comfortabele verbindingen naar de grote kernen en tussen onze dorpen onderling.

 • Goede en snelle busverbindingen naar Wolvega, Drachten en Assen zijn een must
 • Zorg voor logische hubs: comfortabele plekken waar de inwoners van de kleinere dorpen kunnen instappen in die goede busverbinding
 • Lelylijn biedt kansen
 • Digitale bereikbaarheid moet op orde en is kans voor vestiging van nieuwe inwoners nu wonen en werken niet meer altijd in elkaars nabijheid hoeven te zijn
 • Fiets- en wandelverbindingen veilig en op orde
Gebiedsbrede opgaven

Regisseren

 • We gaan het onderhoud van onze fietspaden intensiveren, omdat we willen dat de fiets een goed alternatief is voor de auto en bovendien het fietsnetwerk van groot belang  is om onze gemeente te ontdekken en te beleven.
 • We houden ons wandelknooppuntennetwerk up-to-date.

Stimuleren

 • We willen de impact van mobiliteit op het klimaat beperken. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om de bushaltes langs de hoofdbusroutes (Oosterwolde – Wolvega/Drachten/Assen) op te waarderen tot hubs met comfortabele overstap van de (elektrische) fiets op de bus onder andere door goede wachtruimtes en goede stallings- en oplaadmogelijkheden voor e-bikes.

Faciliteren

 • We zetten ons in voor het optimaliseren van de digitale bereikbaarheid, waar dat nu nog niet voor elkaar is.
logo

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Ambitie 5
Toekomstbestendig Ooststellingwerf

We zetten ons actief in om het verschil te maken in het verduurzamen van onze gemeente. We zien het als een belangrijke taak om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties en hebben de ambitie om CO2-neutraal te zijn.

 • Naar een energieneutrale  gemeente, volgen Klimaatakkoord en aansluiten bij de RES Fryslân
 • Samen met de inwoners: tempo, wat en waar en hoe (inpassing)
 • Ruimte voor kleine windturbines en begin waar de (lokale) energie en kansen zitten
 • Inwoners moeten meedenken en meeprofiteren
 • Aandacht voor biodiversiteit
 • Energie-opgave vraagt uitwerking in een gemeentelijk programma duurzaamheid
 • Klimaatopgave integraal onderdeel bij herinrichting openbaar gebied (droogte en neerslag)
Gebiedsbrede opgaven

Reguleren

 • We ontwikkelen een warmtetransitievisie waarin onze aanpak voor het duurzaam verwarmen van de gebouwen in onze gemeente wordt verwoord.

Regisseren

 • We werken onze afspraken die we maken in de RES-regio Fryslân uit in een eigen gemeentelijk programma Duurzaam Ooststellingwerf. Daarbij betrekken we nadrukkelijk onze inwoners om mee te denken over vormen van duurzame energie en randvoorwaarden rond locatie, inpassing en participatie en eigenaarschap.
 • We kiezen daarom nu voor een pas op de plaats voor zonnevelden in het landelijk gebied  totdat we ons gemeentelijk programma duurzame energie hebben ontwikkeld en vastgesteld.
 • We zorgen dat bij elke herinrichting van het openbaar gebied rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie door zoveel mogelijk groen aan te leggen waar mogelijk en ruimte op te nemen voor waterberging, -infiltratie en –afvoer.
 • We willen een biodiversiteitsplan opstellen waarin het bevorderen van de biodiversiteit leidend principe is en waarin de verbinding wordt gelegd met initiatieven van inwoners en ondernemers ten gunste van de biodiversiteit.

Stimuleren

 • We blijven ons inzetten op het bieden van ruimte voor kleine windturbines als mogelijkheid voor de opwekking van duurzame energie ook op andere dan agrarische erven in het landelijk gebied als dat past bij de duurzaamheidsambities van een energiecollectief of eigenaar, de beoogde opbrengst ook in verhouding staat tot het huidige verbruik en op draagvlak kan rekenen van de omgeving.
 • We onderzoeken de kansen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en bos.

Faciliteren

 • We ondersteunen lokale initiatieven rond verduurzaming. Lokaal = lokale energiecoöperatie, opbrengsten komen ten goede aan lokale gemeenschap en passend bij en na raadpleging van dorp en omwonenden. Daarbij blijven we bij de netbeheerders aandacht vragen voor het vergroten van de netcapaciteit en het participeren in de ontwikkeling van slimme lokale energienetwerken in Ooststellingwerf.
 • We bieden ruimte aan nieuwe vormen van hernieuwbare energie (naast wind- en zonne-energie) als die kansrijk lijken en een bijdrage kunnen leveren aan onze eigen doelstelling; 
 • We staan open voor een andere inrichting en invulling van de beekdalen tot een robuust watersysteem waar ruimte is voor waterberging, tegengaan van veenoxidatie en vergroten van de biodiversiteit. Dat vraagt wel een integrale aanpak en samenwerking tussen natuurorganisaties, waterschap en agrariërs.

Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.